Natura al Berguedà.

Flora - Paisatges vegetals - L'Estatge Subalpí o Alta Muntanya

L'estatge subalpí o alta muntanya, va des del nivell superior de l'estatge montà fins als prats alpins, a uns 2.000-2.200 m d'altitud. Aquest nivell està integrat per boscos de coníferes boreals, els quals recreen el típic paisatge boscós dels Alps. Majoritàriament s'hi troben boscos de pi negre (Pinus mugo ssp. uncinata), acompanyats d'un sotabosc amb matolls com el ginebró (Juniperus nana), el neret (Rhododendron ferrugineum) i la boixerola (Arctostaphylos uva-ursi). Hi podem diferenciar diferents formacions com són la pineda de pi negre amb neret (Rhododenro-Pinetum uncinatae) i la pineda subalpina de pi negre amb seslèria (Pulsatillo-Pinetum uncinatae). És una vegetació molt ben adaptada a suportar les dures condicions climàtiques que imperen durant l'hivern. En menys quantitat hi trobem boscos d'avets (Abies alba) situats preferentment als vessants orientats a nord. També hi són característics els boscos de bedolls (Betula pendula), però de forma molt dispersa i reduïda. Els bolets més característics d'aquestes formacions vegetals són el rovelló d'avet (Lactarius salmonicolor), el reig bord (Amanita muscaria), el cep (Boletus edulis), sota d'avets i pins i les cabres de beç (Lactarius torminosus) sota dels bedolls.